Beställning av tentamen

För de tentor som går from VT-24 finns det en ny tentamensbokningsmall med ett nytt arbetssätt avpassat för den nya avdelningen för samordnad tentamensservice processer. För de tentor som går under HT-23 ska, precis som tidigare, schemaläggningsmallen användas.

Planeringen av de tentamina som tentamensservice har hand om, görs utifrån de uppgifter som beställaren av en tentamen lägger i sin TimeEdit-bokning. Det är därför viktigt att bokningen görs på ett sätt som är tydligt och med verkligheten överensstämmande för att undvika missförstånd. Varje, enskild tentamen ska alltid läggas i en egen bokning. Om samma tenta vid samläsning ges under flera olika kurskoder, ska du på raden för kurs lägga in samtliga kurskoder för de kurser som ska skriva tentan, dvs om flera kurser skriver samma tenta, ska det bara vara en bokning. Om det finns önskemål om att samla flera olika tentor vid samma tillfälle, skapa då en bokningsgrupp av de bokningar som ska ligga samtidigt. Det går även bra att ange kurskod och boknings-ID i intern kommentar tillsammans med en instruktion om att samla tentor i samma lokal vid samma tidpunkt.

En tenta=En bokning

Gör så här för att beställa en tentamen:

  1. Välj ”Tentamensbokning” som bokningsläge. 


2. Välj kurs, studentgrupp/undergrupp/student, kostnadsställe, undervisningstyp, delkurs och eventuell personal. På raden för lokal väljer du ett av objekten ”Skrivsalsplatser Beställ” eller ”Skrivsalsplatser dig. Beställ”, beroende på om din tentamen skrivs på papper, eller är digital. 

3. Rita in din bokning i kalendern i TimeEdit. 

4. Fyll i fritextfälten på bokningen. Gör så här:

  • Högerklicka på bokningen och välj, ”Visa info” eller klicka på i-ikonen, längst upp till höger i bokningen. Du får nu upp ett antal fritextfält i informationsfältet till bokningen. 
  • Välj ”Redigera” längst ner i informationsfältet. Några av fälten är obligatoriska att fyll i för att tentamensservice ska kunna hantera tentan, andra fält är till för att kommunicera mellan institutionen och studenterna som ska tentera. Se tabellen nedan för vad som ska fyllas i var och för att veta vilka fält som är obligatoriska att fylla i och inte.
  • Välj ”Spara” längst ned i informationsfältet för att spara texten i fritextfälten.

Fält

Varför

Obligatoriskt

URL

En länk som går till en hemsida med instruktioner kring tentan för studenterna. Visas ut i studenternas schema.

Nej

Publik kommentar

Instruktioner som riktar sig till studenten som ska skriva tentan. Visas ut i studenternas schema.

Nej

Intern kommentar

Meddelanden till gemensamma lärosalar och till tentamensservice. Visas inte ut till studenterna.

Nej

Kontaktuppgifter

Vem ska tentamensservice kontakta om det har frågor kring tentan? Namn, telefonnummer och e-postadress till tex kursadministratör, kursansvarig, studierektor, doktoranden som administrerar kursen eller annan relevant personal. Om fältet inte fylls i, kontaktas den som har skapat bokningen.

Ja, i den mån det är möjligt

Från-datum

Tidigaste datum som tentan kan ligga

Ja

Till-datum

Senaste datum som tentan kan ligga

Ja

Uppskattat antal tentander

Hur många platser i skrivsal ska gemensamma lärosalar boka till tentan? Tänk på att inte överboka!

Ja

Tentamenstyp

Anges för att tentamensservice ska kunna planera för rätt typ av digitalt verktyg och anställa tentamensvärdar med kompetens på rätt digitalt verktyg. Skall alltid fyllas i och aldrig lämnas tom. Om det är papperstentamen ska detta anges för att tydliggöra att fältet inte är tomt av misstag.

Ja

Även papperstentamen

Om tentan i första hand ges digitalt, men studenterna även erbjuds möjligheten att skriva på papper.

Nej

Schemaläggning av datum, tid och lokal för tentamen

När din beställning har inkommit till gemensamma lärosalar/tentamensservice, kommer beställningen att hanteras av gemensamma lärosalars schemaläggning. Varje tentamen kommer nu att tilldelas det antal tentamensplatser som motsvarar det antal uppskattade tentander som angivits på beställningen i det tidsintervall som anges av från-datum till till-datum. Detta sker i dialog med dig som har lagt beställningen.

Tentamensplatserna kommer i bokningen att anges som skrivsalsplatsobjekt. Dessa kommer inte att visas ut i studenternas schema, utan är till för att se till att det finns tillräckligt många platser för varje tentamen på det datum då tentan ges. För att studenten ska veta vilken lokal som hen ska gå till används i stället ett lokalobjekt på raden för lokal, vilket visas ut i TimeEdit Viewer-schemat. 


När alla tentor har fått tid, datum och skrivsalsplatser, bekräftar gemensamma lärosalar beställningen genom att byta ut objekten ”Skrivsalsplatser Beställ” eller ”Skrivsalsplatser dig. Beställ” mot ett lokalobjekt som anger vilken tentamenslokal som studenterna ska bege sig till för att skriva tentan. 
Schemaläggningen är nu avslutad.

I skrivsalen 

Väl uppe i skrivsalen, kommer tentamensvärdarna att placera ut tentanderna på det sätt som fungerar bäst för det aktuella tentamenstillfället, oavsett vilka platser som angivits i bokningen i TimeEdit. Antalet platser för varje tentamen, stämmer ju med hur många platser som finns i lokalen och då spelar det mindre roll vilken student som sitter på exakt vilken plats. Ett undantag från detta är tentor som skrivs i digitala verktyg som innebär att rätt student måste gå till rättplats. Sådana tentor sker i särskild ordning.

Är det en tenta?

När vi pratar om en tenta eller en tentamen i texten nedan definierar vi så här: 

Tentamen, alt. tenta = Alla kursmoment som äger rum i en övervakad skrivningslokal

Du ska tänka utifrån den administrativa hanteringen av och inte det pedagogiska innehållet i undervisningsmomentet!

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2023-09-13