Samordnad tentamensservice

Från 1 mars 2023 ansvarar Samordnad tentamensservice för bemanning av tentamensvakter för de tentor som genomförs i Annexet (MA8, MA9, MA10 - Sölvegatan 20, Lund). Detta är ett första steg mot en gemensam tentamensadministration och organisation med tentamensvaktspool. Detta kommer successivt att utökas till att gälla övriga gemensamma skrivningssalar på LU. Projektet ska resultera i en effektiviserad tentamenshantering för hela universitet med universitetsgemensamma riktlinjer för salstentamen, bättre förutsättningar för digitala examinationsformer och en samlad kompetens med bättre kvalitet på salstentor. Projektet eftersträvar att man ska kunna frigöra lokaler och arbetstid på fakulteter både för administratörer, lärare och studierektorer. 

Projektets styrgrupp leds av prorektor Lena Eskilsson och består av representanter från fakulteterna/motsvarande, LUS samt från den gemensamma förvaltningen. Projektledare är Elin Engman, LDC.

Tentamen i Annexet

Beställning och schemaläggning av skrivsalsplatser i Annexet (MA8, MA9, MA10) hanteras av Gemensamma lärosalar. Samordnad tentamensservice bemannar de tentamen som genomförs i Annexet med tentamensvakter. Varje institution/avdelning som har tentamen i Annexet ansvarar för att tentamen och övrigt material lämnas till Samordnad tentamensservice. 

Praktisk information med inlämningstider etc finns samlad i en Teams-grupp, för tillgång till denna grupp och övriga frågor kontakta: Tentamensservicebygg.luse

 

Kontakt

Samordnad tentamensservice når du på e-post: 
tentamensservicebygg.luse

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2023-09-18